Rada Ministrów na posiedzeniu 28 sierpnia 2018 r. zatwierdziła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej. To dostosowanie polskiego prawa do regulacji Unii Europejskiej.

   Europejskie partie polityczne to ugrupowania, które realizują program polityczny na szczeblu europejskim i zrzeszają partie krajowe. Zgodnie z traktatami wspólnotowymi powinny być ważnym czynnikiem integracji, a także przyczyniać się do kształtowania świadomości europejskiej i wyrażania woli politycznej obywateli państw UE.
   Z kolei europejskie fundacje polityczne to organizacje, które wspierają i uzupełniają cele europejskich partii -obserwują i analizują debaty poświęcone zagadnieniom europejskim, organizują seminaria, szkolenia, czy konferencje.
   Jedne i drugie muszą być zarejestrowane przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, działający przy Parlamencie Europejskim.
   Obecnie status europejskiej partii politycznej ma 12 ugrupowań, natomiast status europejskiej fundacji politycznej – 11 organizacji. Żadna z tych partii i fundacji nie ma swojej siedziby w Polsce. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem wszystkie kraje UE powinny być jednak przygotowane pod względem prawnym na taką ewentualność, tak by europejskie partie i fundacje miały swobodę wyboru swojej siedziby.
   Przyjęty przez rząd projekt ustawy spełnia to zadanie. Zawiera m.in. regulacje dotyczące powstawania oraz likwidacji europejskich partii i fundacji z siedzibą w Polsce, a także spełniania przez nie wymogów polskiego prawa. Określa też kompetencje polskich sądów (sądu prowadzącego ewidencję partii politycznych oraz sądu rejestrowego) wobec europejskich partii i fundacji.
Za: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.