Projekt rozporządzenia ministra środowiska, który na etapie uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie czy zbieranie odpadów wprowadza obowiązek ustanawiania zabezpieczenia roszczeń, może być niebezpieczny dla przedsiębiorców ze względu na wysokie stawki - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

   „Największe przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę posiadane pozwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, mogą zostać obciążone koniecznością ustanowienia zabezpieczenia roszczeń na kwotę nawet do 100 mln zł. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy i konsultacji z zainteresowanymi branżami w celu wypracowania efektywnych rozwiązań, korzystnych nie tylko dla środowiska, ale również gwarantujących ciągłość funkcjonowania dotkniętych regulacją przedsiębiorców” - mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.
   Konieczne wydaje się też wprowadzenie do treści rozporządzenia zróżnicowania proponowanych stawek zabezpieczenia roszczeń w zależności od oceny ryzyk.
   W obecnym projekcie rozporządzenia wymagana wysokość zabezpieczenia roszczeń nie zależy w żadnym stopniu od warunków, w jakich magazynowane są odpady, a tym samym w żaden sposób nie odnosi się do rzeczywistych ryzyk i ewentualnego oddziaływania na środowisko oraz może prowadzić do ustanawiania nieuzasadnionych względami ochrony środowiska wysokości zabezpieczenia roszczeń.
   „Proponujemy wprowadzenie pewnej gradacji w wysokościach stawek zabezpieczenia roszczeń w formie określonych współczynników różnicujących” - dodaje Dominik Gajewski.
   Ponadto nowe przepisy zawierają szereg nieprecyzyjnych definicji jak „maksymalna masa odpadów" i „największa masa odpadów", dlatego należy je doprecyzować.
Za: Konfederacja Lewiatan

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.