Podstawowe zasady trzeciego pakietu energetycznego Unii Europejskiej są zgodne z prawem. W opublikowanym orzeczeniu Światowa Organizacja Handlu (WTO) odrzuciła większość zarzutów Rosji co do rzekomej niezgodności środków polityki energetycznej UE z zasadami handlu wielostronnego. Trzeci pakiet zawiera przepisy dotyczące rozdzielenia dostaw i wytwarzania energii od eksploatacji sieci przesyłowych.

   Panel WTO nie znalazł podstaw do stwierdzenia, że UE w swoim „trzecim pakiecie energetycznym” dyskryminuje rosyjskie usługi transportu rurociągowego, usługodawców lub rosyjski gaz ziemny. Panel orzekł na korzyść UE w odniesieniu do wymogów rozdzielenia dostaw i wytwarzania energii od eksploatacji sieci przesyłowych (co określa się czasem jako „unbundling”), jak również w kwestiach skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz sieci gazociągów kopalnianych. Orzeczenie to jest istotne i korzystne dla UE, ponieważ zapewnia utrzymanie podstawowych elementów trzeciego pakietu energetycznego.
   Komisja przeanalizuje teraz dokładnie to orzeczenie, szczególnie w odniesieniu do ograniczonej liczby zagadnień, w których nadal nie stwierdzono zgodności polityki energetycznej UE z zasadami WTO.
Kontekst
   Trzeci pakiet energetyczny obejmuje prawodawstwo UE dotyczące integracji wewnętrznego rynku energii. Zawiera w szczególności przepisy dotyczące rozdzielenia dostaw i wytwarzania energii od eksploatacji sieci przesyłowych, niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury energetycznej oraz niezależności krajowych organów regulacji energetyki. Zintegrowany i konkurencyjny unijny rynek energii to najlepszy sposób na to, aby jak najmniejszym kosztem zapewnić obywatelom i przedsiębiorcom w UE bezpieczne dostawy energii po rozsądnych cenach od wybranego dostawcy.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.