Pomysł Komisji Europejskiej, by w przyszłym budżecie UE można było ciąć fundusze dla krajów wykazujących brak poszanowania dla praworządności, jest dobry, ale brak w nim jasnych kryteriów i zabezpieczeń dla beneficjentów programów UE - podał Europejski Trybunał Obrachunkowy.

   ETO wydał we wtorek, 17 lipca br., opinię w sprawie przedstawionej w maju propozycji uzależnienia wypłaty funduszy unijnych w przyszłym budżecie Unii Europejskiej od praworządności.
   „Jesteśmy audytorami Unii i naszym zadaniem jest ochrona pieniędzy podatnika. Z zadowoleniem przyjmujemy propozycję (w sprawie powiązania funduszy z praworządnością - PAP), ponieważ potrzebujemy mechanizmu ochrony budżetu UE przed takimi ewentualnościami. Jednak wymaga ona poprawy, aby istniały jasne i konkretne kryteria, na podstawie których można by zastosować te środki” - poinformowała członkini ETO Annemie Turtelboom.
   ETO chce, by Komisja Europejska precyzyjniej określiła "kryteria, procedury i zakres środków".
   Unijni audytorzy zauważają, że we wniosku nie określono wyraźnie, jakie są źródła wytycznych, których Komisja powinna użyć przy dokonywaniu oceny. Ponadto - jak wskazują - w ramach projektu rozporządzenia obcięcie funduszy UE nie wpłynęłoby na obowiązek wdrażania programów UE przez organy rządowe. Ich zdaniem propozycja powinna zawierać przepisy, które to zagwarantują.
   ETO zaleca, aby Parlament Europejski i kraje członkowskie w ramach Rady UE zwróciły się do KE o ustanowienie jasnych i szczegółowych kryteriów pozwalających na określenie, co stanowi naruszenie praworządności, oraz zakres środków, które można w takiej sytuacji zastosować.
Za: PAP

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.