Ze względu na niedawne doniesienia o zastraszaniu i kampaniach nienawiści Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do polskich sędziów, a także przymusowego przeniesienia w stan spoczynku czterdziestu procent sędziów Sądu Najwyższego, Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów (International Bar Association) potępia działania polskiego rządu i wzywa go do zaprzestania prześladowań sędziów. Dodatkowo Instytut wzywa do przestrzegania zasad praworządności, praw człowieka i demokracji.

   Współprzewodniczący Instytutu Hans Corell oświadczył: „Trwająca obecnie rządowa kampania zastraszania i szykanowania, na którą skarży się wielu sędziów, zdominowanie przez państwo Krajowej Rady Sądownictwa, która posiada kompetencje, by wyznaczać kandydatów na sędziów i niestosowanie się rządu do orzeczeń Sądu Najwyższego są jawnym atakiem na polskie sądownictwo i sprzeciwiają się zasadzie podziału władz oraz rządom prawa. Instytut zwraca uwagę polskiemu rządowi na pierwszy paragraf Podstawowych Zasad Niezależności Sądownictwa ONZ, gdzie zapisano, że: „niezależność sądownictwa zostanie zagwarantowana przez państwo i zapisana w konstytucji lub prawie państwowym. Obowiązkiem wszystkich rządowych i pozarządowych instytucji jest poszanowanie i nadzorowanie niezależności sądownictwa”.
   Doszło do wiadomości Instytutu, że sędziowie, którzy sprzeciwili się polityce obecnego rządu polskiego albo orzekli na niekorzyść rządu, zostali poddani personalnym atakom, groźbom stronniczych postępowań dyscyplinarnych i karnych oraz zarzutom korupcyjnym lub kampanii nienawiści.
   W związku z tym współprzewodniczący Instytutu Michael Kirby stwierdził, że: „tego typu działania prowadzone przez rząd zmierzają do całkowitej likwidacji społeczeństwa obywatelskiego i wyciszenia głosu prawników. Sędziowie nie powinni być karani za pełnienie władzy sądowniczej. Instytut wzywa do zakończenia wszelkich rządowych działań, których skutkiem jest prześladowanie sędziów, ograniczające ich niezależność. Obowiązkiem polskiego rządu jest niezwłoczne powzięcie wszelkich możliwych działań, w celu przywrócenia sądownictwa, do takiego stanu, w którym wykonywanie władzy sądowniczej nie będzie pociągało za sobą obawy gróźb, prześladowań i ingerencji oraz będzie możliwe w zgodzie z zasadami określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na naruszenia niezależności sędziowskiej i praworządności, których doświadczyli polscy obywatele w przeszłości, Polska posiada wyjątkowy powód, by obecnie wysoko cenić prawa człowieka i przestrzegać konstytucyjnych standardów ich ochrony”.
   Instytut zdecydowanie nalega, by polski rząd zaniechał stawiania sędziów w stan oskarżenia ze względów politycznych, zaprzestał antysędziowskiej retoryki oraz działań prowadzących do naruszeń zasady praworządności.
Za: Iustitia

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.