Parlament Europejski zmniejszy się z 751 do 705 posłów, kiedy Wielka Brytania opuści UE, zostawiając miejsce na potencjalne przyszłe rozszerzenia. Poza zmniejszeniem rozmiaru Parlamentu, z 751 do 705 posłów, proponowana redystrybucja miejsc, przyjęta przez Parlament Europejski w środę, 13 czerwca, umieściłaby 46 z 73 miejsc zwolnionych przez brytyjskich posłów w rezerwie.

  Część lub wszystkie 46 miejsc z rezerwy mogłyby zostać następnie przydzielone nowym krajom przystępującym do UE lub zachowane w celu utrzymania mniejszego rozmiaru PE. Pozostałe 27 brytyjskich miejsc zostałoby rozdzielone pomiędzy 14 krajów UE, które obecnie są nieznacznie niedoreprezentowane.
   W tekście podkreślono również, że nowy podział miejsc będzie obowiązywał tylko jeśli Wielka Brytania faktycznie opuści UE. W przeciwnym razie obecne ustalenia pozostałyby bez zmian, do czasu prawomocnego zakończenia brexitu.
   Projekt decyzji Rady Europejskiej został przyjęty 566 głosami za, przy 94 głosach przeciw oraz 31 wstrzymujących się od głosu.
   Odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania Danuta Hübner (EPP, PL) powiedziała: „Skład Parlamentu Europejskiego jest ostatecznym wyrazem woli europejskich obywateli. Dlatego ważne jest, aby reprezentacja obywateli była sprawiedliwa, obiektywna i zgodna z prawem UE. Po długich i trudnych negocjacjach cieszę się, że Parlament Europejski wyraził ostateczną zgodę na nasz wniosek. Zaangażowanie obywateli w proces demokratyczny jest sprawą najwyższej wagi i wierzymy, że nowy skład naszej Izby zmotywuje naszych obywateli do aktywniejszego w nim uczestnictwa”.
   Współsprawozdawca Pedro Silva Pereira (S&D, PT) powiedział: „Ostateczne zatwierdzenie nowego składu Parlamentu Europejskiego to szczęśliwy koniec bardzo wymagającego procesu. Mamy powody do zadowolenia z ostatecznego wyniku: sprawiedliwszy podział miejsc, zgodny z traktatem lizbońskim i zasadą degresywnej proporcjonalności; żadne z państw miejsc nie traci i zmniejsza się wielkości Parlamentu, pozostawiając pewną liczbę miejsc do dyspozycji w celu dostosowania się do potencjalnych przyszłych rozszerzeń. Nowy Parlament Europejski zapewni bardziej sprawiedliwą refleksję nad sprawami obywateli, których reprezentuje”.
Kolejne kroki
   Nowy podział miejsc w Parlamencie Europejskim wymaga wciąż formalnego potwierdzenia przez głowy państw i rządów UE, podczas Szczytu w Brukseli, 28-29 czerwca. Decyzja wejdzie w życie dzień po jej publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.
Informacje pogłębione
   Zgodnie z Artykułem 14 (2) Traktatu o funkcjonowaniu UE, liczba posłów do PE nie może przekroczyć 750 plus przewodniczący. Wymagane jest także, aby reprezentacja była "degresywnie proporcjonalna", przy minimalnym progu wynoszącym 6 członków na państwo członkowskie, oraz zasadzie, że żadnemu państwu członkowskiemu nie można przyznać więcej niż 96 miejsc.
   W uproszczeniu „degresywna proporcjonalność” powinna spełniać dwa wymogi:
1. żadne mniejsze państwo nie powinno otrzymać więcej miejsc niż większe
2. stosunek liczby ludności do liczby miejsc wzrasta wraz ze wzrostem liczby ludności, przed zaokrągleniem do liczby całkowitej
   Oznacza to, że podział miejsc w Parlamencie Europejskim musi odzwierciedlać zmiany demograficzne w państwach członkowskich UE.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.