13 czerwca br. Parlament Europejski zatwierdził miliard euro pożyczki makrofinansowej dla Ukrainy, która pozwoli pokryć część potrzeb tego kraju w zakresie finansowania zewnętrznego w latach 2018-2019.

   Posłowie poparli wniosek Komisji Europejskiej o udzielenie Ukrainie pomocy makrofinansowej. Zażądali jednak, aby Parlament, Rada i Komisja wydały wspólne oświadczenie w sprawie warunków politycznych, które Ukraina musi spełnić, aby otrzymać pożyczkę, bo mają zastrzeżenia co do tempa reform i walki z korupcją w tym kraju.
   W oświadczeniu, załączonym do decyzji, podkreśla się, że warunkiem wstępnym udzielenia pożyczki jest poszanowanie przez Ukrainę mechanizmów demokratycznych, w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego, oraz zasad państwa prawa i praw człowieka. Podkreśla również, że wykorzystanie pomocy UE musi pomóc w ograniczeniu ubóstwa i tworzeniu miejsc pracy na Ukrainie.
   Posłowie chcą również, aby pożyczki były uzależnione od postępów Ukrainy w walce z korupcją, w tym od powołania wyspecjalizowanego sądu antykorupcyjnego, zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej Rady Europy. (Werchowna Rada, czyli parlament Ukrainy, głosowała za ustanowieniem takiego sadu 7 czerwca).
   Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych będą sprawdzać, czy Ukraina są spełnia te warunki wstępne i publikować swoje ustalenia. Jeśli nie zostaną one spełnione, Komisja powinna tymczasowo zawiesić lub anulować wypłatę - uważają posłowie do PE.
   Uchwałę poparto głosami 527 do 124 przy 29 głosach wstrzymujących się.
   Sprawozdawca Jarosław Wałęsa (PPE, PL) powiedział: „Celem tej pomocy jest uczynienie kraju bardziej stabilnym gospodarczo. Istnieją solidne podstawy, aby pieniądze służyły temu celowi. Ukraina musi również podjąć radykalne działania w celu zwalczania korupcji, zanim środki zostaną przekazane. Z wielkim zadowoleniem odnotowuję zeszłotygodniowe przyjęcie ustawy o Wysokim Trybunale Antykorupcyjnym na Ukrainie: oznacza to, że Ukraińcy poważnie traktują swoje zobowiązanie".
Dalsze kroki
   Po głosowaniu Parlamentu, propozycja będzie jeszcze musiała być zatwierdzona przez Rada. Stanie się to prawdopodobnie 26 czerwca.
Kontekst
   Unijna pomoc makrofinansowa to fundusz nadzwyczajny, który ma celu na szybkie rozwiązanie poważnych trudności finansowych w krajach nienależących do UE. Od początku kryzysu na Ukrainie w 2014 roku Unia udziela Ukrainie pomocy z tego funduszu już po raz czwarty. Unia dotychczas wypłaciła Ukrainie łącznie 2,8 mld EUR, ale w styczniu 2018 r. anulowano dodatkową transzę w wysokości 600 mln EUR z powodu niepodjęcia przez Ukrainę środków, od których uzależniona była pożyczka. Ukraina jest też beneficjentem innych rodzajów wsparcia finansowego UE. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) szacuje, że w 2018 r. i na początku 2019 r. ukraińskie potrzeby finansowe pozostaną na poziomie 3,6 mld EUR. Unia Europejska to największy partner handlowy Ukrainy. Ukraina stanowi 0,8% unijnej wymiany handlowej.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.