W przyjętej 13 czerwca br. rezolucji na temat zagrożeń hybrydowych Parlament Europejski zaleca wzmocnienie unijnej obrony cybernetycznej, utworzenie zespołu szybkiego reagowania i współpracę z NATO.

   W rezolucji (476 głosów za, 151 przeciw, 36 wstrzymało się od głosu) posłowie zwracają uwagę na przypadki cyberataków na infrastrukturę krytyczną, szpiegostwo cybernetyczne i masowy nadzór nad obywatelami UE, kampanie dezinformacyjne, także ataki typu ransomware (zablokowanie dostępu do systemu w celu wymuszenia okupu, np. ataki Wannacry i NonPetya). Jako odpowiedzialne za te wymierzone w UE działania posłowie wymieniają Rosję, Chiny i Korę Północną oraz podmioty niepaństwowe.
Ściślejsza współpraca w dziedzinie obrony cybernetycznej
   Fragmentacja europejskich strategii i zdolności obronnych jest przyczyną podatności Unii Europejskiej na zagrożenia i ataki cybernetyczne - uważają posłowie. Aby zmienić ten stan rzeczy wzywają państwa członkowskie do zwiększenia zdolności krajowych sił zbrojnych do współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego zarówno w ramach UE jak i NATO i do zwiększenie wymiany informacji między UE a agencjami UE, takimi jak Europol, Eurojust, EDA i ENISA. Wiązałoby się to z większą liczbą wspólnych ćwiczeń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, szkoleniem i wymianą oficerów, rekrutacją ekspertów w dziedzinie kryminalistyki cybernetycznej, a także poprawą wiedzy specjalistycznej w dziedzinie cyberbrony w misjach i operacjach UE.
   Posłowie z zadowoleniem przyjęli dwa projekty cybernetyczne, które mają zostać zainicjowane w ramach tzw. Stałej współpracy strukturalnej PESCO: platformę wymiany informacji na temat cyberzagrożeń oraz krajowe zespoły szybkiego reagowania. Mają nadzieję, że doprowadzi to do ustanowienia europejskiego zespołu szybkiego reagowania cybernetycznego, którego zadaniem byłoby koordynowanie i wykrywanie zbiorowych cyberzagrożeń oraz przeciwdziałanie im w celu wsparcia działań uczestniczących państw członkowskich.
Stosunki EU-NATO
   Parlament przyjął też rezolucję na temat stosunków UE-NATO (411 głosów za, 182 przeciw, 57 wstrzymało się od głosu). . Posłowie podkreślają, że ani NATO ani UE nie dysponują pełnym wachlarzem narzędzi, które pozwalają stawić czoła nowym, coraz mniej konwencjonalnym i coraz bardziej hybrydowym wyzwaniom w dziedzinie bezpieczeństwa. 
   Posłowie domagają się nie tylko ogólnej poprawy współpracy między UE-NATO w zakresie obrony cybernetycznej, ale wskazują jej priorytetowe wymiary: komunikacja strategiczna, środków orientacji sytuacyjnej, wymianie informacji niejawnych, powstrzymywaniu nielegalnej migracji i usuwaniu przeszkód utrudniających szybkie i sprawne przemieszczanie personelu wojskowego i zasobów wojskowych w UE.
   Parlament wyraził zaniepokojenie coraz większa pewnością siebie charakteryzująca działania wojskowe Rosji. Z zadowoleniem odnotował zwiększoną obecność NATO w Estonii, na Łotwie, Litwie i w Polsce. Posłowie są przekonani, że bliższe stosunki UE-NATO mogłyby również pomóc w zapobieganiu i przeciwdziałaniu penetracji przez Rosję wschodnich krajów sąsiedzkich.
   Poseł sprawozdawca odpowiedzialny za projekt rezolucji w sprawie cyberbezpieczeństwa, Urmas Paet (ALDE, EE) powiedział: „Skuteczny atak cybernetyczny może zamienić elektrownię jądrową w bombę atomową lub spowodować chaos w szpitalu, zagrażając życiu pacjentów. Aby bronić się przed takimi zagrożeniami, musimy wzmocnić zdolności w zakresie obrony cybernetycznej poprzez zacieśnienie współpracy między państwami członkowskimi, UE i NATO”.
   Poseł sprawozdawca odpowiedzialny za projekt rezolucji w sprawie stosunków UE - NATO, Ioan Mircea Paşcu (S&D, RO), powiedział: „Od czasu aneksji Krymu w 2014 r. nastąpiło zwiększenie tempa i intensywności współpracy między UE i NATO, co oznacza, że są obecnie realizowane co najmniej 74 wspólne przedsięwzięcia. Kontrolowanie zagrożeń hybrydowych, przeciwdziałanie atakom cybernetycznym, budowanie odporności systemu, zwalczanie terroryzmu, poprawa współpracy w zakresie misji i operacji oraz mobilność żołnierzy to konkretne dziedziny dalszej współpracy".

Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.