1,26 mld euro ma wynosić budżet Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2020-2027. Zgodnie z propozycją KE, program umożliwi co najmniej 350 tys. młodych Europejczyków wspieranie społeczności lokalnych na zasadzie wolontariatu, praktyk zawodowych i staży. „Powodzenie Korpusu pokazuje, że młodzi ludzie są bardzo zainteresowani uczestnictwem w projektach solidarnościowych” – powiedział komisarz Günther H. Oettinger.

   W kolejnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027 Komisja proponuje przeznaczyć 1,26 mld euro na poszerzenie możliwości oferowanych przez nowy program w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności na okres po 2020 r.
   Komisarz do spraw budżetu i zasobów ludzkich Günther H. Oettinger powiedział: „Solidarność jest jedną z podstawowych wartości UE, a powodzenie Europejskiego Korpusu Solidarności pokazuje, że młodzi ludzie są bardzo zainteresowani uczestnictwem w projektach solidarnościowych. Dlatego też znacząco zwiększyliśmy środki finansowe przeznaczone na Europejski Korpus Solidarności w przyszłym budżecie UE”.
   Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: „Dzięki temu wnioskowi Komisja Europejska potwierdziła swoje zaangażowanie na rzecz wspierania solidarności i upodmiotowienia młodzieży. Dokładamy wszelkich starań, aby Europejski Korpus Solidarności przerodził się w szeroką społeczność osób i organizacji gotowych wspierać osoby potrzebujące na naszym kontynencie i poza nim, pomagając w budowaniu odpornych i spójnych społeczeństw. Dla tych młodych ludzi będzie to z kolei okazja do zdobycia umiejętności, zawarcia nowych przyjaźni i wyrobienia w sobie silnego poczucia bycia Europejczykiem”.
   Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, dodała: „W oparciu o doświadczenia zdobyte do tej pory, wniosek ten przewiduje bardziej elastyczne i sprzyjające włączeniu społecznemu podejście, a ostatecznie daje uczestnikom większą swobodę wyboru między wolontariatem a stażem zawodowym”.
   Nowy program opiera się na osiągnięciach Europejskiego Korpusu Solidarności w pierwszych latach jego istnienia i tworzy pojedynczy punkt kontaktowy dla młodych ludzi gotowych do działania w duchu solidarności. W szczególności program obejmuje:
• wolontariat mający na celu wspieranie pomocy humanitarnej w państwach trzecich: włączenie do Europejskiego Korpusu Solidarności tego ugruntowanego programu UE na rzecz pomocy humanitarnej, który do tej pory działał pod nazwą Wolontariusze pomocy UE, zaowocuje możliwościami wolontariatu poza UE i będzie uzupełnieniem istniejących w ramach Korpusu Solidarności możliwości pracy jako wolontariusz indywidualnie lub grupowo, w ramach stażu lub pracy w obszarze solidarności w Europie i poza nią;
• działania celowe: dodatkowe finansowanie lub specjalne działania na krótszy okres lub we własnym kraju, np. ułatwiające uczestnictwo w programie Korpusu młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji.
Dalsze działania
   Aby środki UE mogły zacząć jak najszybciej przynosić praktyczne rezultaty, niezbędne jest szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie ogólnego długoterminowego budżetu UE i powiązanych wniosków sektorowych.
   Opóźnienia mogłyby przeszkodzić wdrażaniu pierwszego roku programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Osiągnięcie w 2019 r. porozumienia w sprawie przyszłego budżetu długoterminowego umożliwi płynne przejście z obecnego długoterminowego budżetu (2014–2020) do nowego, a także zapewni przewidywalność i ciągłość finansowania z korzyścią dla wszystkich.
Kontekst
   W swoim orędziu o stanie Unii w 2016 r. przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker zapowiedział utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności, który oferowałby młodym ludziom w wieku 18–30 lat możliwość udziału w różnorodnych działaniach solidarnościowych w całej UE i poza nią. Od chwili jego uruchomienia w dniu 7 grudnia 2016 r. do Europejskiego Korpusu Solidarności przystąpiło prawie 64 tys. młodych osób, a prawie 5 tys. uczestników rozpoczęło działalność.
   W trakcie pierwszego etapu rozpoczętego w grudniu 2016 r. uruchomiono osiem różnych programów oferujących wolontariaty, praktyki zawodowe lub miejsca pracy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. W maju 2017 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący wyposażenia Europejskiego Korpusu Solidarności we własny mechanizm finansowania i ramy prawne. Wniosek jest obecnie omawiany przez Parlament Europejski i Radę. Przyczyni się to do dalszego zwiększenia jego spójności i wpływu. Budżet Europejskiego Korpusu Solidarności w wysokości 376,5 mln euro na lata 2018-2020 umożliwi 100 tys. młodych Europejczyków wspieranie społeczności i rozwijanie swoich kompetencji do końca 2020 r.
   Każdy podmiot publiczny lub prywatny przestrzegający rygorystycznych wymogów w zakresie jakości może zgłaszać projekty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Za wdrożenie odpowiedzialna będzie Komisja Europejska, krajowe agencje Erasmus+ w państwach członkowskich oraz Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.