1 czerwca 2018r odbyło się wysłuchanie w Wielkiej Izbie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego Irlandii. Sprawa dotyczy orzeczenia wstępnego w kwestii wydania polskiego obywatela z Irlandii do Polski w trybie europejskiego nakazu aresztowania (sprawa C-216/18 PPU). Trybunał ma orzec, czy podsądny może być wydany do swojego ojczystego kraju w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania, jeśli istnieją wątpliwości co do tego, że kraj ten jest praworządny.

   Jak podkreślono w pytaniu, warunkiem koniecznym instytucji ENA jest pewność co do tego, że w państwie domagającym się wydania swojego obywatela, ten ma zapewniony rzetelny proces przed niezależnym sądem. Orzeczenie, które zapadnie w tej sprawie ma szansę stać się krokiem milowym w judykaturze Trybunału, kreującym porządek prawny w Europie na kolejne dziesięciolecia (jak choćby orzeczenie wydane w sprawie Stauder przeciwko Stadt Ulm z 1969r). Decyzja Trybunału ma szczególne znaczenie wobec toczącego się z inicjatywy Komisji Europejskiej postępowania w trybie art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Orzeczenie TSUE może bowiem ustalić test praworządności, którego wynik przesądzać będzie o tym, czy państwo członkowskie spełnia warunki określone w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Trybunał podejmie decyzję prawdopodobnie do końca czerwca 2018r. Przebieg rozprawy obserwowali przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.
Za: Iustitia

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.