Mamy wielkie ambicje, jeśli chodzi o kulturę, a skuteczna Kreatywna Europa pomoże nam te ambicje zrealizować” – mówi komisarz Tibor Navracsics, prezentując budżetowe plany wobec sektorów: kultury i kreatywnego. Powstanie m.in. internetowy katalog filmów europejskich, aby zwiększyć dostępność i widoczność europejskich dzieł. Artyści będą mogli liczyć na wsparcie np. przy promowaniu swoich dzieł.

   W następnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027, Komisja Europejska proponuje zwiększyć finansowanie programu Kreatywna Europa, który służy wspieraniu europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz dzieł audiowizualnych, do poziomu 1,85 mld EUR.
   Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za jednolity rynek cyfrowy powiedział: „Środowisko cyfrowe doprowadziło do przekształcenia naszego krajobrazu kulturalnego, stawiając nowe wyzwania i dając nowe możliwości rozwoju europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. Chcemy, by autorzy, twórcy i producenci z UE jak najlepiej wykorzystywali nowe możliwości cyfrowe".
   Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, powiedział: „Kultura zawsze zajmowała istotne miejsce w projekcie europejskim. To ona przecież łączy ludzi. Sektor kultury i sektor kreatywny odgrywają także kluczową rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym i umożliwiają nam budowanie stosunków międzynarodowych. Mamy wielkie ambicje, jeśli chodzi o kulturę, a skuteczna Kreatywna Europa pomoże nam te ambicje zrealizować. Wzywam wszystkie państwa członkowskie i Parlament Europejski do udzielenia wsparcia tej idei”.
   Mariya Gabriel, komisarz ds. gospodarki ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa, powiedziała: „Nasze wsparcie dla sektora kultury i sektora kreatywnego to istotny element pomocy udzielanej europejskiej branży w celu zwiększenia jej konkurencyjności. Silny sektor audiowizualny, który możemy osiągnąć dzięki realizowanemu w ramach Kreatywnej Europy programowi MEDIA pozwoli wzmocnić europejską kulturę, tożsamość i różnorodność oraz pomaże ugruntować wspólne wartości, jakimi są wolność i pluralizm mediów”.
   Przedstawiona przez Komisje propozycja wzmocnienia unijnego sektora kultury i sektora kreatywnego skupia się na trzech obszarach: MEDIA – program w ramach Kreatywnej Europy mający na celu wspieranie europejskiego przemysłu filmowego i innych branż audiowizualnych; Kultura i działania międzysektorowe:
1. MEDIA: 1,081 mld EUR przeznacza się na finansowanie projektów audiowizualnych i pobudzanie konkurencyjności w europejskim sektorze audiowizualnym. Program MEDIA w dalszym ciągu będzie służył wspieraniu rozwoju, dystrybucji i promocji europejskich filmów, programów telewizyjnych i gier wideo. W nadchodzących latach zwiększone zostaną inwestycje w międzynarodową promocję i dystrybucję europejskich dzieł i innowacyjnych sposobów opowiadania historii, w tym dzieł opartych na rzeczywistości wirtualnej. Stworzony zostanie internetowy katalog filmów europejskich, aby zwiększyć dostępność i widoczność europejskich dzieł.
2. KULTURA: W nowym budżecie przewidziano 609 mln EUR na promocję europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. Powstaną projekty, sieci i platformy współpracy łączące utalentowanych artystów z całej Europy i ułatwiające twórcom współpracę transgraniczną.
3. DZIAŁANIA ŁĄCZĄCE SEKTORY KULTURY I MEDIÓW: 160 mln EUR zostanie przeznaczonych na finansowanie MŚP i innych organizacji sektora kultury i sektora kreatywnego. Środki te zostaną także wykorzystane na promowanie współpracy w dziedzinie polityki kulturalnej w całej UE, promowanie wolnych, zróżnicowanych i pluralistycznych mediów, wspieranie wysokiej jakości dziennikarstwa oraz rozwijanie umiejętności korzystania z mediów.
   Kultura ma do odegrania pozytywną rolę w budowaniu siły europejskiego społeczeństwa i naszej gospodarki. Ze względu na cyfryzację i globalną konkurencję, europejski sektor kultury i sektor kreatywny wymagają silniejszego wsparcia. Musimy skuteczniej zachęcać do tworzenia produkcji transgranicznych po to, by zapewnić szerszą dystrybucję i lepsze wykorzystanie technologii cyfrowych przy zachowaniu europejskiej różnorodności kulturowej i językowej. Ponadto wzmacniając kulturę i kreatywność europejską, możemy skuteczniej wspierać wolność i pluralizm mediów, co ma podstawowe znaczenie dla utrzymania otwartych, włączających i kreatywnych społeczeństw. Dlatego właśnie Komisja proponuje zwiększyć finansowanie programu Kreatywna Europa.
Kolejne kroki
   Zasadnicze znaczenie ma szybkie zawarcie umowy w sprawie ogólnego długoterminowego budżetu i zawartych w nim propozycji sektorowych, gdyż dzięki temu fundusze europejskie zaczną przynosić w krótkim czasie przynosić konkretne wyniki.
   Jeśli pojawią się opóźnienia, tysiące organizacji, sieci i firm funkcjonujących w obszarze kultury i działań kreatywnych nie rozpocznie swoich projektów na czas. W kłopotach finansowych mogą znaleźć się festiwale prezentujące filmy europejskie lub muzykę europejska, a tysiące specjalistów z dziedziny sztuki audiowizualnej nie będzie mogło uczestniczyć w projektach finansowanych przez Kreatywną Europy.
   Umowa dotycząca następnego budżetu długoterminowego w 2019 r. będzie stanowić płynne przejście między obecnym budżetem długoterminowym (2014-2020) a nowym, zapewniając przewidywalność i ciągłość finansowania z korzyścią dla wszystkich.
Kontekst
   Obecny program Kreatywna Europa z budżetem obowiązuje na lata 2014-2020. Propozycja nowego programu Kreatywna Europa jest elementem rozdziału "Inwestowanie w ludzi" w unijnym wniosku dotyczącym budżetu długoterminowego. Jej głównym celem jest promowanie kultury europejskiej, która przyczynia się do budowania europejskiej tożsamości. Nowy program stworzy też obywatelom możliwości promowania i ochrony podstawowych praw i wartości, stwarzając im możliwości angażowania się w społeczeństwo obywatelskie i demokratycznego uczestnictwa w tym społeczeństwie.
   UE od wielu lat wspiera kulturę i sektor audiowizualny za pośrednictwem różnorodnych programów finansowania. Program Kreatywna Europa 2014-2020 stanowi jedyną w swoim rodzaju platformę skoordynowanego i konstruktywnego wsparcia sektora kultury i sektora kreatywnego na całym kontynencie. Nowo zaproponowany program czerpie z dotychczasowych doświadczeń oraz zapewnia kontynuacje i wzmocnienie dobrze funkcjonujących elementów. Nawiązuje także do idei Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, który obchodzimy w 2018 r., a który ma zwiększyć świadomość wspólnego choć zróżnicowanego dziedzictwa Europy i wzmocnić tożsamość europejską.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.