Niektóre państwa zaangażowane w konflikty zagrażające bezpieczeństwu Europy importują broń z państw UE. Parlament Europejski wzywa do nowelizacji zasad regulujących handel bronią.

Powołanie agencji ds. bezpieczeństwa cybernetycznego to jeden z elementów strategii UE mającej pomóc w odpieraniu ataków hakerskich. W zakresie cyberbezpieczeństwa Komisja Europejska zamierza również ściślej współpracować z NATO. Ze statystyk wynika, że w ubiegłym roku w Europie codziennie dochodziło do ponad 4 tys. ataków z użyciem wrogiego oprogramowania.

Wiele branż przemysłu europejskiego znajduje się w punkcie zwrotnym” – mówiła komisarz Elżbieta Bieńkowska, prezentując kompleksową strategię przemysłową Komisji Europejskiej. Przewiduje ona m.in. podniesie bezpieczeństwa cyfrowego, swobodę przepływu danych nieosobowych, kolejne działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym oraz usprawnienie zamówień publicznych.

9,3 mln euro – to wsparcie, jakie trafi do hodowców trzody chlewnej, którzy będą musieli zakończyć działalność w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Decyzja Komisji Europejskiej dotyczy hodowców z Polski, posiadających nie więcej niż 50 świń lub prosiąt i prowadzących hodowlę na obszarach o wysokim poziomie ryzyka wystąpienia tej jednej z najbardziej zakaźnych chorób u świń.

Ta ustawa bardzo poszerza autonomię uczelni. Nasze uczelnie muszą być autonomiczne, co jednak nie znaczy, że mają być odizolowane, czy oderwane od otoczenia” - mówił minister nauki Jarosław Gowin, przedstawiając założenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Projekt zakłada m.in. zmiany w kształceniu doktorantów oraz zniesienie obowiązku habilitacji. Mogą również wrócić egzaminy na uczelnie. W Krakowie trwa dwudniowy Narodowy Kongres Nauki. W spotkaniu bierze udział niemal 3 tys. przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy podczas paneli, wystąpień i seminariów będą dyskutować nad projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0 zwanej też "Konstytucją dla nauki”.

Migracja i współpraca z Tunezją i Libią w zakresie kontroli granic, delegacja Komisji Ochrony Środowiska PE w Polsce, Irlandia i Brexit – tym m.in. zajmie się Parlament Europejski w tym tygodniu.

Unia musi zrobić ogromny krok naprzód, jeśli chodzi o demokrację” – mówił w Orędziu o stanie Unii 2017 Jean-Claude Juncker. Przewodniczący KE zapowiedział m.in. reformę inicjatywy obywatelskiej i zasad finansowania partii politycznych. Dzięki zmianom zawartym w pakiecie demokratycznym m.in. dodatkowe 10 mln młodych Europejczyków będzie mogło zabrać głos i pomóc kształtować program polityczny UE.

W związku z przygotowywanymi w Kancelarii Prezydenta RP projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS) i Sądzie Najwyższym (SN), których intencją  jest zniwelowanie niekonstytucyjnych przepisów zawetowanych projektów rządowych, Fundacja Batorego przedstawiła raport Pod lupą obywateli. Zawiera on wnioski i rekomendacje dotyczące poprawy standardów wyłaniania osób na inne kluczowe stanowiska państwowe oraz zapewnienia obywatelskiego nadzoru nad tym procesem, a także postulaty odnośnie wyboru członków KRS  i sędziów SN. Fundacja liczy, że opisane w raporcie ustalenia zostaną wzięte pod uwag przy konstruowaniu nowych przepisów o KRS i SN.

Zdaniem rzecznika generalnego Henrika Saugmandsgaarda Øe rozwody prywatne nie są objęte zakresem stosowania rozporządzenia „Rzym III”. W każdym razie owo rozporządzenie w sprawie prawa właściwego dla rozwodu nie umożliwia uznania ważności takiego rozwodu, gdy wskazane prawo obce jest dyskryminujące – stwierdził 14 września rzecznik w sprawie Soha Sahyouni/Raja Mamisch.

HFPC skierowała do Komitetu Ministrów Rady Europy wystąpienie dotyczące niewykonania w pełni wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich dotyczących dostępu do legalnej aborcji. W stanowisku podkreślono, że brakuje mechanizmów, które zagwarantują kobietom realną możliwość dostępu do zgodnego z prawem przerwania ciąży.

Nie wszystkie plany i zamierzenia zaprezentowane w wystąpieniu o stanie UE przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera nastrajają optymizmem przedsiębiorców świadczących usługi na europejskim rynku, a w szczególności pracodawców z branży transportu i logistyki.

Orędzie o stanie UE, inicjatywa WIFI4EU, więcej funduszy na walkę z bezrobociem młodych - to główne tematy wrześniowej sesji plenarnej. Poniżej przedstawiamy podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim.

Asia Bibi, Aura Chavez Ixcaquic, Selahattin Demirtaş i Figen Yuksekdag, demokratyczna opozycja w Wenezueli, Dawit Isaak, Pierre Claver Mbonimpa - to nominowani do Nagrody im. Sacharowa. Nagroda przyznawana jest wybitnym działaczom i organizacjom broniącym praw człowieka. Laureat zostanie ogłoszony 26 października.

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umów o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią, utworzenie wielostronnego trybunału rozstrzygającego spory inwestycyjne – to niektóre elementy pakietu handlowego KE na rzecz zrównoważonej i postępowej polityki w tym segmencie gospodarki. „Nasze wnioski pokazują determinację, by polityka handlowa UE była jak najbardziej otwarta i pluralistyczna” – mówi komisarz ds. handlu Cecilia Malmström.

Zgodnie z zapowiedziami zawartymi w Orędziu o stanie Unii w 2017 roku KE prezentuje pakiet dotyczący handlu, w którym zawarto ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. „UE jest jednym z najbardziej otwartych systemów inwestycyjnych na świecie. Jednak w niektórych przypadkach przejęcia przez firmy zagraniczne mogą szkodzić naszym interesom” – podkreśla wiceprzewodniczący Jyrki Katainen.

Przy okazji Orędzia o stanie Unii 2017 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker ogłosił nowy kodeks postępowania dla członków Komisji Europejskiej. Uaktualnione zasady wyznaczają nowe standardy etyczne w Europie. Chodzi m.in. o zapobieganie konfliktom interesu, przejrzystość finansową, działalność po zakończeniu kadencji oraz ewentualny star w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Ludzie niepełnosprawni napotykają w życiu na wiele trudności, nowe przepisy zawarte w projekcie „Europejski Akt w Sprawie Dostępności” mają to zmienić. Osoby niepełnosprawne uzyskają łatwiejszy dostęp do podstawowych produktów i usług, takich jak telefony, bankomaty, automaty biletowe czy usługi bankowe. Na terenie UE mieszka około 80 milionów osób o rożnym stopniu niepełnosprawności, z powodu starzenia się społeczeństwa, oczekuje się , że liczba ta wzrośnie do 120 milionów.

To czas na zbudowanie do 2025 r. bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej Europy” – mówił Jean-Claude Juncker w tegorocznym Orędziu o stanie Unii. W programowym przemówieniu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim przewodniczący KE nakreślił polityczne i gospodarcze kierunki, w jakich powinna się rozwijać wspólnota, aby zapewnić swoim obywatelom bezpieczeństwo, dobrobyt i ochronę socjalną.

Grupy polityczne przychylnie przyjęły ambitną wizję budowy solidarnej i zjednoczonej Unii przedstawioną przez Jean-Claude’a Junckera podczas dorocznej debaty na temat „stanu Unii”. Plany obrony, bezpieczeństwa, legalnej migracji, handlu międzynarodowego, równości społecznej oraz sposobu wzmocnienia zdolności budżetowych Unii Europejskiej i demokratycznego procesu decyzyjnego zostały omówione przez liderów grup politycznych podczas trzygodzinnej debaty w Parlamencie Europejskim.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker sporo miejsca w swoim wystąpieniu poświęcił unijnej strategii przemysłowej, o co organizacje pracodawców zrzeszone w BusinessEurope, w tym Konfederacja Lewiatan, zabiegały od dawna. Środowisko biznesowe cieszy się m.in. z zapowiedzi pogłębiania jednolitego rynku, który jest kluczowy dla rozwoju Unii.

Reforma wymiaru sprawiedliwości jest niezbędna zarówno dla obywateli, jak i dla środowiska sędziowskiego. W trakcie debaty na temat kształtu tej reformy warto zastanowić się głębiej nad jej istotą – pisze RPO Adam Bodnar w liście do sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dery.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.