Bez przedstawicieli rządu w Warszawie odbywa się wysłuchanie Polski na posiedzeniu komisji swobód obywatelskich Parlamentu Europejskiego.  Przewodniczący Claude Moraes poinformował na początku wysłuchania, że zaproszenie zostało wysłane do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, ale nie pojawił się on w europarlamencie. Nie wyznaczył też nikogo w zastępstwie. Moraes powiedział, że podczas wrześniowej wizyty grupy deputowanych w Polsce również nie doszło do spotkania z ministrem sprawiedliwości.

Rada uzgodniła 19 listopada br. całkowity dopuszczalny połów (TAC) i kwoty połowu niektórych ryb głębinowych w unijnych i międzynarodowych wodach północno-wschodniego Atlantyku na lata 2019 i 2020. Uzgodnienia dotyczą stad: rekinów głębinowych, pałasza czarnego, beryksa, buławika czarnego i morlesza bogara.

19 listopada 2018 r. Rada i państwa członkowskie przyjęły konkluzje o ustanowieniu umowy w zakresie cywilnego wymiaru wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. W dokumencie zamieściły strategiczne wytyczne wzmacniania cywilnego wymiaru WPBiO i 22 zobowiązania polityczne.

Państwa UE łączą siły wobec globalnych zagrożeń. Rada przyjęła zaktualizowaną listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO. Do pierwszych siedemnastu uzgodnionych 11 grudnia 2017 r. i oficjalnie przyjętych 6 marca 2018 r. dodała 17 nowych projektów. Dotyczą one m.in. szkoleń, rozwijania zdolności, gotowości operacyjnej na lądzie, na morzu i w powietrzu, a także cyberobrony.

Ograniczenie procedury odwoławczej dla podmiotów, które nie wygrały konkursu na dofinansowanie środkami z UE, jest zgodne z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Wskazał, że z punktu widzenia zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa istotne jest zapewnienie stabilności decyzji o przyznaniu dofinasowania. Chodzi o ochronę podmiotów, które w dobrej wierze wykorzystały już przyznane im fundusze unijne.

Największe wyzwania dla rozwoju branży prawniczej stanowią ograniczenia budżetowe oraz brak technologii usprawniającej pracę – wynika z raportu kancelarii PwC Legal „Nowe technologie w pracy prawników i transformacje działów prawnych”. 24% badanych organizacji dostrzega potrzebę większych inwestycji w procesy i technologie prawne w ciągu najbliższego roku, ale tylko 3% posiada na to oddzielny budżet.

„Ministerstwo Sprawiedliwości nie planuje zmian prawa w związku z tzw. dyrektywą niewinnościową z 2016 r” - tak resort odpowiedział na wystąpienie RPO. Termin wdrożenia dyrektywy minął 1 kwietnia 2018 r. Dyrektywa rekomenduje, by wszelkie wątpliwości w postępowaniu karnym rozstrzygać na korzyść podejrzanego i oskarżonego - polskie prawo mówi dziś tylko o wątpliwościach  „nie dających się usunąć” i jedynie wobec oskarżonego.

Jeśli postanowienie zawiesza istniejące przepisy, nie trzeba podejmować żadnych konkretnych działań, trzeba przywrócić sytuację do stanu poprzedniego” - mówił prezes TSUE w trakcie rozprawy ws. ustawy o Sądzie Najwyższym. Z kolei reprezentujący polski rząd Bogusław Majczyna przekonywał m.in., że stanowiska sędziowskie w SN nie są przypisane do poszczególnych osób.

Europejczycy coraz bardziej świadomie korzystają z antybiotyków – pokazują wyniki nowego badania Eurobarometr. Obecnie 32 proc. respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy stosowało antybiotyki, podczas gdy w badaniu sprzed 9 lat odsetek ten wyniósł 40 proc. W niedzielę 18 listopada przypada 11. Europejskim Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

Sieci o dużej przepustowości mają coraz większe znaczenie dla edukacji, opieki zdrowotnej, przemysłu wytwórczego i transportu. Aby sprostać tym wyzwaniom, w 2016 r. KE zaproponowała dyrektywę ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej. W cyklu prac legislacyjnych została ona właśnie zaaprobowana przez Parlament. Po przyjęciu dyrektywy przez Radę UE zacznie ona obowiązywać jeszcze w tym roku, co dla konsumentów oznacza m.in. obniżkę cen.

Jeśli negocjacje Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w sprawie tzw. brexitu zakończą się bez porozumienia, obywatele brytyjscy otrzymają prawo do bezwizowego wjazdu na teren UE. W takim wypadku osoby z paszportem Zjednoczonego Królestwa nie będą potrzebowały wizy, aby udać się do strefy Schengen na krótkie pobyty nieprzekraczające 90 dni w jakimkolwiek okresie 180-dniowym.

191 mln euro – to kwota, jak w przyszłym roku ma zostać wydana na promocję produktów rolno-spożywczych - zarówno w UE, jak i na świecie. Za prawie 90 mln euro sfinansowane zostaną programy promocyjne w krajach o wysokim potencjale rozwoju jak Kanada, Chiny, Kolumbia, Japonia, Korea, Meksyk i USA. W samej Unii promowane będą owoce i warzywa – wybrano je, aby zachęcać konsumentów do zdrowego odżywiania się.

UE wprowadza lepsze zabezpieczenia dowodów tożsamości, by zmniejszyć oszustwa związane z ich wykorzystaniem. 15 listopada br. ambasadorowie UE uzgodnili stanowisko Rady w sprawie proponowanego rozporządzenia, które ma poprawić zabezpieczenia dowodów tożsamości obywateli UE oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom UE i członkom ich rodzin spoza UE. Nowo proponowane przepisy zwiększą bezpieczeństwo obrotu tymi dokumentami, gdyż wprowadzą minimalne standardy zarówno informacji w nich zamieszczanych, jak i zabezpieczeń wspólnych dla wszystkich wydających je państw członkowskich.

Poniżej zamieszczamy treść wystąpienia Donalda Tuska w sprawie projektu umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.

Ambasadorowie państw UE udzielili 15 listopada br. prezydencji mandatu do negocjacji z Parlamentem w sprawie zmiany przepisów o ocenie organizacji inspekcyjnych. Nowelizacja ma zapewnić pewność prawa i ciągłość działań po tym, jak Wielka Brytania opuści UE.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z Okręgową Radą Adwokacką serdecznie zaprasza na szkolenie „Prawo dostępu do obrońcy w świetle prawa Unii Europejskiej”.  Jest ono elementem projektu „Inside Police Custody – prawa procesowe na posterunkach Policji” realizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

UE zacieśnia współpracę i koordynację między urzędnikami łącznikowymi oddelegowanymi przez państwa członkowskie lub przez UE do państw trzecich, gdzie zajmują się oni problemami związanymi z imigracją. Ambasadorowie państw UE uzgodnili 15 listopada br. stanowisko negocjacyjne Rady w sprawie wniosku dotyczącego poprawy funkcjonowania istniejącej europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji.

UE dostosowuje do postępu technicznego przepisy o homologacji typu różnych lekkich silnikowych pojazdów dwu-, trój- lub czterokołowych. Unijni ambasadorowie potwierdzili 15 listopada br. porozumienie z Parlamentem Europejskim. Nowe przepisy przewidują, że badanie do celów homologacji typu powinno być przeprowadzane po większym przebiegu niż poprzednio. W ten sposób można uzyskać wiarygodniejszą ocenę systemu kontroli emisji.

Znowelizowane prawa pasażerów kolei powinny obejmować wyższe stawki odszkodowań za opóźnienia i lepszą pomoc dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Posłowie poparli zmiany w przepisach z 2009 r., które mają na celu zapewnienie skuteczniejszej pomocy osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, łatwiejszego dostępu do wagonu rowerzystom oraz jaśniejszych procedur rozpatrywania skarg. Ponadto przedsiębiorstwa kolejowe powinny poprawić sposób informowania pasażerów o ich prawach i zwiększyć odszkodowania wypłacane w przypadku opóźnień osobom dojeżdżającym do pracy.

„Brexit, najsilniej dotknie ludzi. Najważniejsze są prawa naszych obywateli, zachowanie pokoju w Irlandii Północnej i zabezpieczenie miejsc pracy, zagrożonych przez wyjście Wielkiej Brytanii z UE” - powiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, odnosząc się do sprawozdania na temat porozumienia w sprawie brexitu, złożonego 15 listopada br., przez głównego negocjatora, Michela Barnier, podczas Konferencji Przewodniczących grup politycznych.

UE potrzebuje kompleksowego, stałego i obiektywnego mechanizmu ochrony demokracji, praworządności i praw podstawowych, stwierdził 14 listopada br. Parlament Europejski. Posłowie wyrażają w rezolucji ubolewanie, że Komisja Europejska do tej pory nie przedstawiła propozycji legislacyjnej w sprawie ustanowienia takiego mechanizmu, mimo, że Parlament wystąpił o to już w październiku 2016 r.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.