Rezygnacja ze skargi nadzwyczajnej, zachowanie w Sądzie Najwyższym Pierwszej Prezes Małgorzaty Gersdorf i sędziów, którzy ukończyli 65 lat - to według źródeł radia RMF FM ostateczne warunki, jakie w sporze o praworządność Polsce postawiła Komisja Europejska.

Parlament Europejski wezwał 19 kwietnia br. do utworzenia nowego europejskiego funduszu na rzecz wartości europejskich, który wspierałby organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Nowe przepisy mają zapewnić lepszy nadzór nad sektorem motoryzacyjnym dzięki ściślejszym wymogom przeprowadzenia testów i surowszym sankcjom. W czwartek, 19 kwietnia, posłowie przyjęli rozporządzenie wzmacniające procedury homologacji typu pojazdów silnikowych i umożliwiające Komisji Europejskiej ocenę pracy państw członkowskich i nakładanie sankcji na producentów. Przepisy nowelizują dyrektywę z 2007 r. i mają spowodować, że testowanie i zatwierdzanie nowych samochodów jest bardziej przejrzyste.

Europosłowie opowiedzieli się za tym, aby kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się 23-26 maja 2019 roku. W ten sposób zaakceptowali propozycję krajów członkowskich w sprawie terminu głosowania.

KE publikuje zbiór najlepszych praktyk, które pomogą w tworzeniu bardziej otwartego, zintegrowanego i konkurencyjnego sektora detalicznego. Jest on jednym z największych w UE – co dziesiąta osoba pracuje w "detalu", zaś cały sektor obejmuje ponad 3,6 mln przedsiębiorstw. „Przyszłość europejskiego sektora detalicznego – i całej gospodarki – zależy od zdolności do rozwijania innowacyjnych praktyk biznesowych” – zaznacza komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Imigracja jest zjawiskiem dotyczącym głównie obszarów miejskich i wymaga przede wszystkim działań w skali lokalnej” – przypomina komisarz Corina Crețu. Komisja Europejska i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowały sprawozdanie, w którym podsumowano najważniejsze wyzwania związane z integracją imigrantów. Sformułowano też zalecenia dotyczące koniecznych działań.

Zdaniem rzecznika generalnego Melchiora Watheleta, EUIPO musi ponownie zbadać, czy trójwymiarowy kształt odpowiadający wyglądowi produktu „Kit Kat 4 fingers” może pozostać przedmiotem rejestracji jako unijny znak towarowy. Zaproponował on Trybunałowi Sprawiedliwości oddalenie odwołań wniesionych przez Nestlé i EUIPO oraz odrzucenie odwołania wniesionego przez Mondelez, podkreślając przy tym, że Nestlé nie przedstawiła wystarczających dowodów, aby wykazać, że jej znak towarowy uzyskał charakter odróżniający – stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 19 kwietnia br. w sprawach połączonych C-84/17 P Société des produits Nestlé SA/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dawniej Cadbury Holdings Ltd i EUIPO, C-85/17 P Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dawniej Cadbury Holdings Ltd/EUIPO i C-95/17 P EUIPO/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dawniej Cadbury Holdings Ltd.

Była jugosłowiańska republika Macedonii i Albania mogą rozpocząć negocjacje akcesyjne z UE – takie stanowisko zarekomendowała Radzie Komisja Europejska. Roczny pakiet „rozszerzenie” podsumowuje postępy 6 krajów Bałkanów Zachodnich oraz Turcji w zakresie realizacji reform gospodarczych, ustrojowych i prawnych. „Polityka rozszerzenia jest głównym czynnikiem napędzającym reformy w regionie Bałkanów Zachodnich” – skomentował komisarz Johannes Hahn.

Umowa z Japonią obejmie obszar zamieszkiwany przez 600 mln konsumentów i wytwarzający jedną trzecią światowego PKB” – mówi komisarz ds. handlu Cecilia Malmström. KE przedstawiła Radzie wyniki negocjacji w sprawie Umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią oraz umów w sprawie handlu i inwestycji z Singapurem. To pierwszy etap na drodze do podpisania i zawarcia tych porozumień.

Podjęte przez Polskę działania gospodarki leśnej na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska naruszają prawo Unii. Realizacja tych działań prowadzi bowiem do zaniku części tego obszaru – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie C-441/17 Komisja/Polska (Puszcza Białowieska).

Sejm przyjął nowelizacje ustaw o Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym i sądach powszechnych. Zdaniem HFPC, wbrew deklaracjom rządzącej większości żadne z proponowanych zmian nie stanowią wypełnienia rekomendacji Komisji Europejskiej wydanych w ramach procedury kontroli praworządności.

Prezydent Francji Emmanuel Macron dyskutował we wtorek, 17 kwietnia br., z posłami o swojej wizji przyszłości Unii Europejskiej. W debacie wziął udział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

CO2 emitowany przez transport, rolnictwo, budynki i odpady musi zostać zredukowany o 30% w całej UE; emisje i absorbcja CO2 przez lasy oraz grunty użytkowe muszą się zrównoważyć do 2030.

Współcześni przestępcy i terroryści powszechnie wykorzystują wiadomości tekstowe, e-maile i komunikatory. Jednak w przypadku śledztw transgranicznych uzyskanie elektronicznych materiałów dowodowych jest trudne. Dlatego KE proponuje nowe przepisy, które ułatwią policji i organom sądowym dostęp do e-maili lub dokumentów znajdujące się w chmurze. „Musimy wyposażyć organy ścigania w narzędzie godne XXI wieku” – mówi komisarz Věra Jourová.

Łatwiejszy dostęp organów ścigania do informacji finansowych osób podejrzanych o terroryzm, dane biometryczne we wszystkich dowodach tożsamości, nowa lista zakazanych substancji, które mogą być wykorzystywane do produkcji materiałów wybuchowych. KE podejmuje kolejne kroki, aby ograniczyć terrorystom i przestępcom pole działania, pozbawiając ich możliwości planowania, finansowania i dokonywania przestępstw.

Parlament Europejski przyjął propozycje KE dotyczące zasad funkcjonowania europejskich partii i fundacji politycznych. Chodzi m.in. o bardziej bezpośrednie powiązanie wyniku wyborczego z finansowaniem oraz czytelne zadeklarowanie, z którą partią europejską powiązane jest startujące w wyborach ugrupowanie. „Zbyt często ogólnoeuropejskie wybory były tylko sumą kampanii krajowych” – mówił szef KE Jean-Claude Juncker.

Korzystanie ze wzmocnionej ochrony przed wydaleniem z terytorium państwa członkowskiego jest uzależnione w szczególności od warunku, że zainteresowany posiada prawo stałego pobytu. Wymóg „zamieszkiwania w przyjmującym państwie członkowskim przez poprzednie dziesięć lat”, od którego także uzależnione jest korzystanie z tej wzmocnionej ochrony, może być spełniony, o ile całościowa ocena sytuacji obywatela prowadzi do stwierdzenia, że niezależnie od odbywania przez niego kary pozbawienia wolności nie zostały zerwane więzy integracyjne łączące go z przyjmującym państwem członkowskim - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawach połączonych C-316/16 i C-424/16 B/Land Baden-Württemberg i Secretary of State for the Home Department/Franco Vomero.

„Dziki strajk” załogi w następstwie niespodziewanej zapowiedzi restrukturyzacji przedsiębiorstwa nie stanowi „nadzwyczajnej okoliczności” pozwalającej przewoźnikowi lotniczemu na zwolnienie się z obowiązku odszkodowania w przypadku odwołania lub dużego opóźnienia lotu. Ryzyko wynikające ze skutków społecznych towarzyszących tego rodzaju środkom należy uznać za wpisujące się w ramy normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawach połączonych C-195/17, od C-197/17 do C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, od C-278/17 do C-286/17 i od C-290/17 do C-292/17 Helga Krüsemann i in./TUIfly GmbH.  

Pierwszy bezpośredni kredyt EBI dla polskiej uczelni przeznaczony na budowę centrum symulacji. Warszawski Uniwersytet Medyczny otrzyma 100 mln złotych na wybudowanie najnowocześniejszych obiektów akademickich i renowację istniejących budynków. Projekt jest objęty gwarancją w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy i pokazuje coraz większe wsparcie EBI dla sektora szkolnictwa wyższego w Polsce.

Posłowie Parlamentu Europejskiego chcą wprowadzić zestaw ogólnounijnych przepisów obejmujących cały sektor rolnictwa ekologicznego w UE.

Poprawa przejrzystości badań naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności – KE przedstawiła wniosek legislacyjny, który odpowiada na oczekiwania wyrażone w europejskiej inicjatywie obywatelskiej. „Naukowa ocena ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności jest w UE jedną z najbardziej rygorystycznych na świecie. Teraz jeszcze ją wzmocnimy” – deklaruje komisarz Vytenis Andriukaitis.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.